เอกสารหลังการติดตั้งระบบแก๊สจากโอสุ

รายละเอียด

               เมื่อลูกค้านำรถมาติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์กับโอสุ ใช้เวลาในการติดตั้ง 1 วัน ลูกค้าส่งมอบรถตอนเช้า สามารถรับรถติดตั้งได้ในตอนเย็น ในการส่งมอบรถที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแก่ลูกค้า ช่างของเราจะมีการแนะนำการใช้งานระบบแก๊สให้กับลูกค้า รวมถึงการบำรุงรักษาเบื้องต้นที่ลูกค้าสามารถทำได้ด้วยตัวเอง และโอสุจะออกเอกสารต่าง ๆ ให้กับลูกค้าในวันที่มารับรถเรียบร้อย ลูกค้าจะไม่เสียเวลาในการเดินทางมารับเอกสารอีกครั้งหนึ่ง เอกสารต่าง ๆ ที่ทางโอสุออกให้จะประกอบไปด้วย

             - เล่มคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษารถยนต์ใช้ก๊าซ LPG/NGV ของโอสุ 
             - เล่มคู่มือการใช้ระบบแก๊สของชุดอุปกรณ์ยี่ห้อที่ลูกค้าติดตั้งแก๊ส 
             - เอกสารใบรับรองวิศกร และ เอกสารรับรองการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ 
             - รูปถ่ายวิศกรคู่กับรถ
             - กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทที่ประกันภัยไว้กับชุดอุปกรณ์แก๊สแต่ละยี่ห้อ (ปัจจุบันระยะเวลาคุ้มครอง

               สำหรับรถป้ายขาวที่วิ่งเกิน 5,000 กม. คุ้มครองนาน 1 ปี ส่วนรถป้ายแดงหรือรถที่วิ่งไม่เกิน 5,000 กม.
               คุ้มครองนาน 3 ปี)

             - สติกเกอร์สัญลักษณ์รถใช้ก๊าซ LPG หรือก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง
             - สติกเกอร์ยี่่ห้ออุปกรณ์แก๊สที่ติดตั้ง


เอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ให้มาเพื่ออะไร ?

             1. เล่มคู่มือการใช้งาน ฯ ของโอสุ ลูกค้าจะต้องนำมาด้วยทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการกับโอสุ และเป็นเล่มคู่มือ
                ที่บอกข้อปฏิบัติบำรุงรักษาเบื้องต้นให้ลูกค้าได้ทราบและติดตามการเข้าเช็คระยะทุก 10,000 กม.ของ
                ลูกค้า
                          ข้อปฏิบัติและการบำรุงรักษารถติดแก๊สเบื้องต้นของโอสุได้แก่
                          1.1 ระยะเวลาการรับประกันอุปกรณ์นาน 2 ปี (การรับประกันอุปกรณ์จะยุติถ้ามีการปรับปรุง
                                ดัดแปลง แก้ไขระบบแก๊สโดยผู้อื่นที่ไม่ใช้ตัวแทนศูนย์ติดตั้งของอุปกรณ์แก๊สยี่ห้อนั้น ๆ)
                                และถังแก๊สรับประกันนาน 5 ปี (สำหรับ LPG)
                          1.2 การรับประกันงานติดตั้งเป็นเวลา 1 ปี ปรับจูนฟรี 1 ปี 
                          1.3 การนำรถเข้าเช็คระยะ 15 วันหลังการติดตั้ง และทุก ๆ 10,000 กม. (ฟรีค่าแรง)
                          1.4 การบำรุงรักษาเบื้องต้น เช่น คำแนะนำการเปลี่ยนกรองแก๊สและกรองหม้อต้มทุก ๆ 20,000 กม. 

             2. เล่มคู่มือการใช้ระบบแก๊สของชุดอุปกรณ์ยี่ห้อที่ติดตั้ง บางยี่ห้อใช้เป็นเลขที่กรมธรรม์ประกันภัย

                 โดยแต่ละยี่ห้อชุดอุปกรณ์มีวงเงินคุ้มครองดังนี้
                          2.1  Energy Reform :  1,300,000 บาท นาน 1 ปี สำหรับรถป้ายขาวที่
                                 วิ่งเกิน 5,000 กม. หรือ 4,000,000 บาท นาน 3 ปี หรือ 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใด
                                 ถึงก่อน สำหรับรถใหม่ที่วิ่งได้ไม่เกิน 5,000 กม.
                          2.2 AC :  1,600,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี สำหรับรถป้ายขาวที่วิ่งเกิน 5,000
                                กม. หรือ 4,500,000 บาท นาน 3 ปี หรือ 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน สำหรับ
                                รถใหม่ที่วิ่งได้ไม่เกิน 5,000 กม.
                          2.3 Europe Gas : วงเงินคุ้มครอง 1,200,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี 
                          2.4 EMER วงเงินคุ้มครอง 1,400,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี
             3. เอกสารใบรับรองวิศวกรและเอกสารรับรองการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์จะใช้
                 ในการยื่นจดทะเบียนกับขนส่ง
                          ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนกับขนส่ง
                          3.1 ลูกค้านำรถพร้อมตัวบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถไปที่ขนส่ง พร้อมเอกสารในข้อ 3
                                เล่มคู่มือจดทะเบียนรถและสำเนาบัตรประชาชน
                          3.2 ขอเอกสารแบบคำขอแก้ไขและเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ
                          3.3 ในแบบคำขอข้อ 3.2 เลือกที่ช่อง "เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง"
                          3.4 ถ้ารถติดตั้งระบบแก๊ส NGV ให้เลือกที่ช่อง "ก๊าซธรรมชาติอัดถ้ารถติดตั้งระบบแก๊ส LPG
                                ให้เลือกที่ช่อง "ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในแบบคำขอข้อ 3.3
                          3.5 ยื่นเอกสารในข้อ 3.1 และ 3.2 ให้กับเจ้าหน้าที่และรอผลการยื่นจดทะเบียน    
             *ยื่นจดทะเบียนกับขนส่งภายในระยะเวลา 15 วัน (เริ่มนับวันที่ 1 คือวันที่รับเอกสาร) ถ้าเกินกำหนด 15 วันจะต้องเสียค่าปรับ 200 บาท (ติดแก๊ส LPG เสียค่าปรับ 200 บาทภายใน 5 ปี หรือติดแก๊ส NGV เสียค่าปรับ 200 บาทภายใน 1 ปี)
             
             4. รูปถ่ายวิศวกรคู่กับรถใช้ยื่นกับทางขนส่งพร้อมเอกสารในข้อ 3
             5. กรมธรรม์ประกันภัยใช้เป็นหนังสือการเอาประกันภัยเมื่อเกิดความเสียหายในกรณ๊ที่เกิดจากระบบแก๊สภายใน
                 ระยะเวลาที่คุ้มครองอยู่ (โปรดอ่านเงื่อนไขการประกันโดยละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง)
             6. สติกเกอร์สัญลักษณ์รถใช้ก๊าซ NGV /LPG ปกติช่างจะติดให้กับรถอยู่แล้ว (์รถใช้แก๊ส NGV ต้อง
                 ติดป้ายทุกคัน ในส่วนนี้ช่างจะติดให้ลูกค้าเรียบร้อยในตอนส่งมอบรถ)
             7. สติกเกอร์ยี่ห้ออุปกรณ์แก๊สที่ติดตั้ง ติดเพื่อความสวยงาม ถ้าใช้ยี่ห้อไหนอยู่แล้วใช้ดี อย่าลืมบอกต่อคนอื่นๆ
                 ด้วยสติกเกอร์ยี่ห้อนั้น ๆ ที่ด้านท้ายรถนะคะ

 

              ข้อมูลเพิ่มเติม

การยื่นเอกสารเพื่อจดทะเบียนรถติดแก๊สกับทางขนส่ง ยื่นเอกสารภายใน 15 วัน หลังจากนั้นจะมีการตรวจสภาพเพื่อต่อภาษีดังนี้
        - กรณี LPG มีการตรวจสภาพกับศูนย์ที่รับตรวจสภาพแก๊สเพื่ออกเอกสารใบรับรองการตรวจสภาพจากวิศวกร
          และนำไปยื่นกับขนส่งเพื่อต่อภาษีทุก ๆ 5 ปี
        - กรณี NGV ก็เช่นเดียวกันกับ LPG แต่มีการตรวจสภาพเพื่อขอเอกสารยื่นต่อภาษีกับขนส่งทุกปี ตามกฏหมาย
      
        - การประกันระบบแก๊สของบริษัทประกันภัยจะคุ้มครอง 3 ด้านคือ
               * ด้านอัคคีภัย คุ้มครองอัคคีภัยที่เกิดจากระบบแก๊ส
               * คุ้มครองเครื่องยนต์ ในเงื่อนไขความเสียหายของเครื่องยนต์ที่เกิดจากเหตุอัคคีภัยเนื่องจากปัญหาของ
                  ระบบแก๊ส
               * คุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารเมื่อได้รับบาดเจ็บจากเหตุอัคคีภัยที่เกิดจากปัญหาจากการใช้ระบบแก๊ส 


 

LINE ID : osugas
กด LIKE เพื่อรับข่าวสาร
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
 
ดูตัวอย่างรถติดแก๊ส
ยี่ห้อ:
รุ่น:
อุปกรณ์:
ตำแหน่ง:
ประเภท:
แนะนำ
Download
แผนที่ โอสุแก๊ส (Download)